เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์โคออพเปอร์เรชั่น จำกัด

     เริ่มก่อตั้งปี ค.ศ. 2000 ให้บริการด้านออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / โรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ก่อตั้งและบุคคลากรของบริษัท มาจากกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคาร / โรงงานอุตสาหกรรม ที่พร้อมให้คำแนะนำ กับลูกค้าในทุกประเภทของงานอาคารและทุกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้ เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาของเทคโนโลยีระบบประกอบอาคาร / โรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีความต้องการงานระบบที่แตกต่างกันออกไปแม้แต่อาคาร / โรงงานประเภทเดียวกัน ก็ยังมีความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจะต้องมีปัจจัยที่นำมาประกอบการพิจารณาดังนี้

         
 
 
 
 
 
  • ประเภทอาคาร / โรงงานอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคาร / เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
  • ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผู่ใช้งานและกระบวนการผลิต
  • ข้อกำหนดตามกฏหมาย
  • งบประมาณและความคุ้มค่า
  • ความสอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน